Vedtægter for Tårup Forsamlingshus´ Venner af 2002


§ 1.
Foreningens navn er : Tårup Forsamlingshus` Venner

§ 2. Foreningens formål er at virke som støtteforening for Tårup Forsamlingshus, ved at afholde diverse arrangementer, samt udbyde medlemsbeviser. Dette alene for at styrke fællesskabet i Tårup og skaffe indtægter til forsamlingshuset.

§ 3.
Alle , der ønsker at støtte Tårup Forsamlingshus´ Venner, kan blive medlem af foreningen.
Indmeldelse i foreningen kan ske ved henvendelse til bestyrelsen. Medlemskabet er personligt og giver én stemme på generalforsamlingen. Medlemmernes navne skal fremgå af indbetalingen.
Kvittering fra girokort/netbank gælder som medlemsbevis.

§4. Medlemmer af Tårup Forsamlingshus` Venner har ingen andel i foreningens formue, og for foreningens forpligtelse hæfter alene dens aktiver.

§5.
Et eventuelt overskud i Tårup Forsamlings` Venner- ud over det til egen drift – går ubeskåret til driften af Tårup Forsamlingshus.

§6.
Tårup Forsamlingshus`Venner ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på en generalforsamling. Valget gælder for et år af gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand , næstformand, sekretær og kasserer.
Bestyrelsen kan vælge en kasserer uden for bestyrelsen. I sådant tilfælde har kassereren ikke stemmeret.
Bestyrelsen kan vælge at lade bestyrelsessuppleanter deltage i bestyrelsesmøderne. Hvis det sker, har suppleanterne ikke stemmeret.

§7.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.Generalforsamlingen afholdes én gang årligt, umiddelbart efter generalforsamlingen i Tårup Forsamlingshus.
Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske senest 14 dage før.
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage inden.
På generalforsamlingen vælges hvert år to revisorer og en revisorsuppleant.

§8.
Vedtægtsændringer kan kun ske, når mindst to-tredjedele af de fremmødte medlemmer i Tårup Forsamlingshus´ Venner stemmer for.

§9.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 60% af medlemmerne ytrer ønske herom.

§10.
Ved en eventuel opløsning overgår foreningens aktiver/formue ubeskåret til Tårup Forsamlingshus

§11.
Bestyrelsesmedlemmer i Tårup Forsamlingshus`Venner kan ikke samtidig sidde i bestyrelsen for Tårup Forsamlingshus.

§12.
Dagsorden ved generalforsamling

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Det reviderede regnskab fremlægges af kassereren
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse
  6. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  7. Valg af revisorer
  8. Valg af revisorsuppleant
  9. Evt.

Vedtaget på  generalforsamling den 15. marts 2016