Generalforsamling i Tårup Forsamlingshus

Vedtægtens §4.
Institutionens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned med følgende dagsorden:

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning om institutionens virksomhed i det forløbne år
Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelse
Valg af suppleanter
Valg af revisorer
Eventuelt
Indkaldelsen sker med mindst 14 dages varsel ved avertering i en lokal avis og evt. ved opslag.

Forslag, der ønskes behandlet, må være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt. Hvert medlem har kun en stemme.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Beslutning om ændringer af vedtægter kræver dog, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor, samt at ændringsforslaget forinden generalforsamlingens afholdelse har været bekendtgjort i den lokale presse.