Tårup Forsamlingshus historie

Den 23, november i 1889 samledes en del beboere fra Tårup kirkekreds for at samtale, som der står i protokollen, om opførelse af et forsamlingshus. Indbyderne til dette møde var følgende: gdr, Jens Chr. Hansen, gdr. Hans Jørgen Teilgård, gdr. Jørgen Lindhart, gdr. Rasmus Christiansen, bestyrer Christen Lindhardt, gdr. Jens Jakobsen. På mødet vedtog man at opføre et forsamlingshus, og det blev overdraget til et 7 mands udvalg at foretage tegning af bidrag til opførelsen af huset, som ikke måtte belånes. Dette udvalg var følgende: Jens Chr. Hansen, Christen Lindhardt, Niels Rasmussen, Jens Pedersen, Nikolaj Rasmussen alle fra Tårup samt sognefoged Niels Pedersen, Langæble og Fr. Laub, Sludegård.
På et møde d. 30. november 1889 blev det overladt til Fr. Laub at forhøre greven på Glorup, om han ville skænke byggepladsen. Der kom svar fra Glorup at pladsen kunne købes for ( Citat fra Jørgen Hansens jubilæumsskrift i anledning af l00års jubilæet ): " Til en pris af 5000 kr. pr.td.hartkorn, dog ikke under 80 kr.pr.skp.land. Bemærk det er pr.td. hartkorn; det svarer til ca. 8 td. land med den bonitet, jorden var her omkring ". Det blev besluttet at byggeprisen ikke måtte overstige 2.540 kr. Diverse forandringer og forbedringer gjorde imidlertid, at prisen blev 2750 kr. Forsamlingshuset blev indviet den 1. august 1890 med en fest i huset.

Lørdag den 13. januar 1916 var der ekstraordinær generalforsamling angående køb af jord til en eventuel udvielse af forsamlingshuset. Det blev vedtaget at købe jord af Hans Andersens enke 15x28 kvadratalen til en pris af 1,18 kr. pr. kvadratalen. Prisen blev 495, 60 kr. Den 26. marts 1916 var der ekstra generalforsamling med forslag om tilbygning, hvor murer Lars Andreasen havde indsendt tilbud, der lød på 5.122 kr.

Den 17. juni 1921 blev det vedtaget, at indlægge elektrisk lys, 8 lampesteder i alt.
I 1922 blev foreningens vedtægter ikke overholdt, idet ungdomsforeningen ikke sluttede kl. 01.00, når de havde festet i huset, endskønt de i flere år havde haft lov til at feste til kl.2.
Som straf kunne ungdomsforeningen ikke leje huset - mon der var kommet en ny bestyrelse?

Notits i Fyns Tidende den 6. januar 1925

1925 notits

Den 23. januar 1925 var der ekstraordinær generalforsamling angående lån og medlemskab vedrørende det nye forsamlingshus.
Den 23. februar blev der holdt en fest for aktionærerne. Pengene til det nye hus blev lånt af Anders Andersen og enke Maren Andersen.
Renten blev bestemt til ½ pct. over sparekasserenten i Nyborg.
Indvielsen af det nye hus blev den 25.august 1925.
Ved generalforsamlingen den 13. januar 1929 var der indkommet klage fra en beboer, som ønskede spiritusforbud i forsamlingshuset.

I 1937 blev der startet badminton og folkedans, for begge dele skulle der betales l kr. i timen.
I 1939 blev der lagt vand ind i forsamlingshuset, udgifterne til dette var 510 .kr,

Ved generalforsamlingen den 9. januar 1955 blev der igen talt om ombygning. Denne gang var det nyt køkken, nye toiletter og en fast scene, man drømte om. Køkken og toilet ville komme til at kaste 25.000 kr., så scenebyggeriet blev sat i bero.
I 1963 blev det vedtaget at bygge scene og istandsætte, hvad der trængte til det. Anslået pris 32.500 kr. Scenen blev indviet omkring l. februar 1965.
På generalforsamlingen i 1966 blev det vedtaget at lade Smedemester Håkon Jensen indlægge centralvarme. Prisen var 14.121kr.

I løbet af 1971 blev vært Ralf Jørgensen udskiftet med Anna Rasmussen, som passede rengøring og servering resten af året, og bestyrelsen overtog værtskabet. Dette er stadig gældende i skrivende stund - 2010.
Ved generalforsamlingen i 1976 kom der for første gang en kvinde i bestyrelsen, nemlig Gerda Andersen på Holmegård..
Den 1. januar 1977 ved generalforsamlingen blev det foreslået, at der skulle købes en telefon. Det blev der, og en opringning skulle koste 2 kr.
På et møde den 10. juni 1980 blev det besluttet at købe et nyt oliefyr, da det gamle ikke var rentabelt mere (prisen ubekendt).
6. september 1982 besluttedes det at melde forsamlingshuset ind i" De fynske sammenslutninger af forsamlingshuse"
Den 23. januar 1984 blev der arbejdet med planer om modernisering og omlavning af køkkenet; der blev optaget et lån på 70.000 kr. til formålet.
(se smalfilmklip fra Grøn Bazar).
Sidst i 80'erne var økonomien ret god, idet både Grøn Bazar og loppemarked havde givet gode indtægter, og olieforbruget var blevet meget mindre.
Nu var naturgassen kommet til Tårup og Smedemester Ole Tanghus lagde naturgas ind i forsamlingshuset.

Dorte Sømoed blev i 1989 forsamlingshusets første kvindelige formand, og 100 års- jubilæet blev fejret med en revy, skrevet og instrueret af børnebogsforfatteren Jens Peder Larsen, som på daværende tidspunkt var bosiddende i Tårup.
I 1997 arrangerede musikalske kræfter " Århundredets musikalske kavalkade ", der stakte sig fra 1900-1997.
Ved generalforsamlingen i 1997 var økonomien ikke god. Regnskabet viste et underskud på 5.000 kr. Dette underskud var i 1998 vendt til et overskud på 28.000 kr.
Den 6. marts 2002 foreslog Gitte Albjerg, at der blev dannet en støtteforening for forsamlingshuset. Det skete ret hurtigt, og Ninette Christensen blev den første formand for " Tårup Forsamlingshus´ Venner ".
Da Tårup Brugsforening lukkede i 2002, fik forsamlingshuset 300.000 kr. For disse penge blev taget og den lille sal renoveret. Der blev sat nye vinduer i kælderen og bag scenen samt ny hoveddør, og der blev indkøbt nye polstrede stole.
Da støtteforeningen havde overtaget arrangementerne, var der ikke længere brug for så mange hænder, og bestyrelsesmedlemmernes antal blev i 2005 nedsat fra 9 til 7.

Ved generalforsamlingen i 2011 blev Kjeld Larsen formand. Samme år blev det på et borgermøde besluttet at starte en indsamling med det formål at udbygge og renovere køkkenet. Inden da havde man fået tilsagn om støtte fra LAG-midlerne. Forskellige arbejdsgrupper blev nedsat, og flere lokale håndværkere gav tilsagn om at udføre gratis arbejde.
Kort før jul blev det første spadestik taget, og grunden var støbt inden nytår. På grund af den milde vinter blev beslutningen om at fortsætte byggeriet taget. Tilbygningen blev foretaget sideløbende med, at det gamle køkken fungerede. Lørdag, den 10. marts blev den sidste fest med det gamle køkken holdt, og søndag gik man i gang med redrivningen. Da det nye køkken skulle være færdigt til konfirmationerne sidst i april, var der travlt. Håndværkere, håndlangere og handy-men knoklede på, og takket være en kæmpe indsats fra disse frivillige samt fra dem, der sørgede for forplejning og dem, der ryddede op, gjorde rent, vaskede gardiner osv. lykkedes det. Sidst i april stod et spinternyt, moderne køkken klar, og den 3. juni 2012 blev dette indviet og vist frem ved et Åbent Hus arrangement med pølser og fadøl.

I 2011 blev det på et borgermøde besluttet, at starte en indsamling med det formål at udbygge og renovere køkkenet. Der var givet tilsagn om LAG-midler og flere lokale håndværkere havde givet tilsagn om at udføre arbejdet gratis.
Kort før jul blev først spadestik taget. Lørdag den 10 marts blev sidste fest med det gamle køkken. Søndag startede nedrivningen af det gamle køkken således alt kunne være klar til konfirmationerne sidst i april.
Håndværkere, håndlangere og handy-men knoklede på, og takket være en kæmpe indsats fra disse frivillige samt fra dem, der sørgede for forplejning og dem, der ryddede op, gjorde rent, vaskede gardiner osv. lykkedes det. Sidst i april stod et spinternyt, moderne køkken klar, og den 3. juni 2012 blev dette indviet og vist frem ved et Åbent Hus arrangement med pølser og fadøl.

I efteråret 2014 blev det besluttet at udskifte taget på frysehuset og ordne væggene indvendigt, således dette kunne stå klar til jubilæumsfesten i august 2015.
1 august 2015 var dagen for Forsamlingshuset 125 jubilæum. Dette blev en fest hvor landsbyen var forsøgt inddraget med gratis kaffebord under egen kager. I løbet af dagen var der mulighed for at gå på opdagelse i det gamle frysehus hvor en udstilling med billeder og andre sjove ting fra forsamlingshusets histore var udstillet.
Om aftenen var der et brag af en fest hvor alle blev budt velkommen af et hold teatertjenere. Efterfølgende spisning med grillstegt pattegris og dejligt tilbehør og islagkage, forinden festen sluttede med dans til bandet ”Alle mine mænd”.
En dejlig jubilæumsfest arrangeret i samarbejde med Landsbyrådet, Forsamlingshusets Venner og Forsamlingshuset.