Vedtægter for Tårup Forsamlingshus

Navn og hjemsted
§1.
Tårup Forsamlingshus er en selvejende institution med hjemsted i Tårup.

Formål
§2.
Institutionens formål er at virke som møde- og samlingssted for egnens befolkning, herunder især for folkeligt - kulturelt arbejde.

Medlemsskab
§3.
Som medlem af institutionen kan optages enkeltpersoner hjemmehørende på egnen.

Generalforsamling
§4.
Institutionens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned med følgende dagsorden:

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning om institutionens virksomhed i det forløbne år
Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelse
Valg af suppleanter
Valg af revisorer
Eventuelt
Indkaldelsen sker med mindst 14 dages varsel ved avertering i en lokal avis og evt. ved opslag.
Forslag, der ønskes behandlet, må være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt. Hvert medlem har kun en stemme. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Beslutning om ændringer af vedtægter kræver dog, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor, samt at ændringsforslaget forinden generalforsamlingens afholdelse har været bekendtgjort i den lokale presse.

Dette gælder ikke for §10 opløsning.

Ekstraordinær generalforsamling.
§5.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller 1/3 af medlemmerne skriftligt tilkendegiver ønske herom. Indvarsling sker som til en ordinær generalforsamling med motiveret dagsorden senest 4 uger efter kravet er stillet.

Bestyrelse
§6.
Forsamlingshuset ledes af en bestyrelse på et ulige antal medlemmer, der vælges for en periode af 3 år, ved almindelig stemmeflerhed.
Hvert år er mindst 2 og højst 3 medlemmer af bestyrelsen på valg. Der vælges 3 suppleanter. Disse vælges for 1 år. Der vælges 2 revisorer. Disse vælges for 2 år. Hvert år afgår efter tur 1 revisor. Genvalg kan finde sted. For at modtage genvalg skal medlemmet stemmes ind på lige fod med nye forslag. Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, vælger selv sin formand, næstformand, sekretær og kasserer samt fastsætter sin forretningsorden.

Ordinært bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det nødvendigt - dog mindst 2 gange årligt.
Ekstraordinært bestyrelsesmøde kan indkaldes, hvis mindst 3 af medlemmerne begærer det.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Over bestyrelsens møder føres en protokol. der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Drift
§7.
Bestyrelsen varetager institutionens daglige ledelse i overensstemmelse med dens formål. Det påhviler således bl.a. bestyrelsen at medvirke til at skabe tilfredsstillende bygningsmæssige forhold til forsamlingshusets aktiviteter, at drage omsorg for udlejning og fastsættelse af lejesatser, at ansætte og afskedige det til driften evt. nødvendige personale samt at udarbejde årlige regnskaber. lnstitutionen tegnes af formanden i forbindelse med kassereren. Beslutning om køb, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom eller optagelse af lån, træffes dog af generalforsamlingen. Der kan meddeles prokura.

Kapitalforhold og hæftelse
§8.
Den til institutionens drift nødvendige kapital søges tilvejebragt ved offentlige og private tilskud, indsamlinger blandt egnens befolkning, arrangementer, belåning af fast ejendom, indtægter ved udleje af lokaler og kontingenter. lnstitutionens midler, herunder eventuelt overskud, der findes nødvendigt i den daglige drift, skal indsættes i lokale pengeinstitutter på forsamlingshusets navn eller anbringes i overensstemmelse med de for anbringelse af umyndiges midler gældende regler. For institutionens forpligtelser hæfter alene dens aktiver, idet bestyrelse eller tilsluttede medlemmer ikke hæfter personligt.

Regnskab og revision
§9.
Institutionens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet, der skal indeholde driftsregnskab og status, revideres før den ordinære generalforsamling af de valgte revisorer.

Opløsning
§10.
Til ophævelse af institutionens virksomhed kræves 2/3 flertal af samtlige fremmødte medlemmer på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3 ugers og højst 2 måneders mellemrum. I tilfælde af opløsning afgiver bestyrelsen til generalforsamlingen indstilling om anvendelse af institutionens formue til almennyttige og kulturelle formål inden for Ørbæk Kommune.

Ovenstående vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i Tårup Forsamlingshus onsdag den 20/4-2005